در اين قسمت شما دوست عزيز می توانيد با قسمتهايی از زندگی خصوصی شهيد نواب صفوی آشنا شويد