ليست مراکز و اماکن

   خيابانها

   پروژه نواب
   موسسه فرهنگی شهيد نواب صفوی
   سازمان فدائيان اسلام فلسطين
   مرکز آموزشی درمانی شهيد نواب صفوی
   مدارس

 

 

 

 

در اين بخش  شما دوست عزيز می توانيد با کليه مراکز, اماکن و سازمانهايی که با نام شهيد برزگوار نواب صفوی وگروه فدائيان اسلام پابر جا بوده و مشغول به کار هستند آشنا شويد.