معاصرين نواب

 

آيت الله حاج شيخ محمد صدوقي

حاج شيخ محمد صدوقي در سال 1286 هجري شمسي در ميان خانواده‌اي متدين و روحاني در شهر يزد ديده به جهان گشود. پدرش آقا ميرزا ابوطالب در مسجد روضه محمديه معروف به خطيره اقامه جماعت مي‌كرد. نسب شريف آيت الله صدوقي به چهرة والاي شيعه شيخ صدوق مي‌رسد. او در طول دوران تحصيل و كسب فيض در حوزه علميه شهر اصفهان عالمانه درخشيد و پس از مدتي رهسپار شهر علم و اجتهاد قم گرديد و در آنجا با انديشه‌هاي كفر ستيز امام خميني‌آشنا گشت. وي در همان سالها به همكاري با گروه فداييان اسلام پرداخت و در چند مورد رهبر فداييان اسلام را ياري نمود. سرانجام اين شهيد سرافراز پس از سالها مبارزه با استعمار و ظلم حكومت پهلوي در سال 1361 توسط منافقين كوردل به شهادت رسيد.

 

همراه فداييان اسلام

آيت الله شيخ محمد صدوقي از جمله عالماني بود كه به حمايت از اين نهضت جوشيده از متن روحانيت مبارز فداييان اسلام پرداخت و در هنگام خطر, منزل خود را پناهگاه امن آنان قرار داد. تنها مكاني كه سيد مجتبي نواب صفوي در لحظات خطر براي محافظت از خود و يارانش انتخاب مي‌نمود, منزل اين روحاني بزرگوار بود و اظهار مي‌داشت: من تحت تعقيب هستم و به شما پناه آورده‌ام. و حاج آقا صدوقي مهربانانه در را به روي ايشان باز مي‌كرد. آيت الله شيخ محمد صدوقي در هنگام مبارزه با تشييع جنازه رضاخان در قم به همراهي چند نفر تظاهراتي را در مدرسه فيضيه سازماندهي نمود. زمانيكه سيد عبدالحسين واحدي مورد تعقيب مأموران شهرباني بود,‌ به منزل آيت الله صدوقي رفت و ايشان آقاي واحدي را در دولابچة پشت آينه بزرگ جا داده بودند تا در هنگام بازرسي، مأموران متوجه حضور آقاي واحدي نشوند. به همين دليل ايشان شبها در حباط خانه ورزش مي‌كردند تا در اثر نشستن در دولابچه, خسته و رنجور نشوند.

منبع: كتاب ياران امام به روايت اسناد ساواك