معاصرين نواب

 

محمد مصدق

محمد مصدق در سال 1261 ه.ش در تهران و در خانواده‌اي اشرافي از تبار خاندان قاجار چشم به جهان گشود. محمد از همان زمان كودكي از طرف ناصرالدين شاه, مصدق السلطنه ناميده شد. او در سال 1287 ه.ش براي ادامه تحصيل به خارج رفت و پس از چند سال اقامت در كشورهاي فرانسه و سوييس با مدرك دكتراي حقوق به ايران بازگشت و در وزارت ماليه فعاليت خود را آغاز نمود و چندين مرتبه در زمان رضاشاه و فرزندش به عنوان نخست وزير يا وزير به مجلس معرفي شد. مصدق در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي,  نماينده اول تهران گشت و در سال 1331 با رأي قاطع مجلس بار ديگر به نخست وزيري رسيد. او با پشتيباني بي‌دريغ مردم و فداييان اسلام براي ملي شدن صنعت نفت ايران بسيار كوشيد. اما با كودتاي بيست و هشتم مرداد ماه سال 1332 از نخست وزيري خلع شد و به زندان افتاد.

محمد مصدق در تاريخ14/12/1345 در حاليكه در روستاي احمدآباد دوران تبعيد خود را سپري مي‌كرد درگذشت.

منبع: كتاب شبنم سرخ