معاصرين نواب

 

احمد قوام السلطنه

احمد قوام ملقب به قوام السلطنه در سال 1249 هجري شمسي در تهران متولد شد. او در دربار مظفرالدين شاه در سمت نويسندگي فعاليت داشت اما زمانيكه رضاخان پهلوي,  نخست وزير شد او را از كار بركنار كرد. پس از شهريور 1320 همزمان با حكومت محمدرضا شاه, دوباره فعاليت‌هاي سياسي خود را آغاز نمود و چندين مرتبه به نخست وزيري رسيد. در سال 1321 هجري شمسي كه نواب صفوي در مدرسه آلمانيها مشغول تحصيل بود, زمانيكه جنگ جهاني دوم به اوج خود رسيد و ايران نيز از تهاجم فكري و مالي در امان نبود, به علت اينكه مردم ايران در قحطي شديد به سر مي‌بردند,‌ سيد مجتبي كه نوجواني بيش نبود, در مدرسه عليه رژيم سخنراني كرد و دانش‌آموزان بر اثر سخنان نواب به خيابان ريختند. مردم كوچه و بازار نيز كه از هدف آنان آگاه شدند, با آنها به طرف بهارستان رفتند. به علت كشتار مردم بي‌دفاع در اين تظاهرات پرشكوه چند روز بعد قوام السلطنه استعفا داد.

احمد قوام معروف به قوام السلطنه سرانجام در سال 1334 هجري شمسي بر اثر بيماري قلبي درگذشت.

منبع: كتاب شبنم سرخ